Aydınlatma Metni


Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

www.sonfaturaodeme.com sitesi üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermekte; özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Buna göre, 07.04.2016 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğü uyarınca, aşağıda yer alan hususları bilgilerinize arz ederiz.

A.    Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.
Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.
Kanun: 07.04.2016 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu anlamına gelmektedir.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi anlamına gelmektedir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

B.     Veri Sorumlusu
www.sonfaturaodeme.com sitesi üzerinden paylaştığınız kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu, merkez adresi Gümüşsuyu Caddesi No:5 Daire:8 Meral Plaza Ümraniye / İstanbul  olan HTM Bilişim'dir.

C.    Kişisel Verileri İşleme Amacı
Şirketimiz tarafından, www.sonfaturaodeme.com  sitesi üzerinden işlenen web sitesi kullanıcıları, üyeleri ve müşterileri vb. taraflara ait kişisel veriler, ad-soyad bilgisi, iletişim bilgisi (telefon numarası, e-mail adresi vb.), işlem güvenliği bilgisi (online ödemelere ilişkin bilgiler) gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan Kişisel Veriler aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

a. Şirket faaliyetleri doğrultusunda, web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ödeme işlemleri ile web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak,

b. Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için üyelere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak üyelere gerekli bilgileri aktarmak, kullanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak ve gerekli diğer hallerde iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması,

c. Hizmet kalitesinin arttırılması ve İlgili Kişinin web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden en iyi şekilde faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, sistem işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,

d. Şirket faaliyetlerinin hukuka ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

e. Şirketin finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi,

f. Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

g. Şirketin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

h. Şirketin stratejik planlama ve ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi,

i. Şirketin yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

j. Şirketin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

D. Hukuki Dayanak

Kişisel verilerinizi işlerken Anayasanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümleri başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile tebliğler, Kurul kararları, 26716 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,  6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ve içtihat hükümlerini esas almaktayız.

Bununla birlikte, Şirket Kanunda benimsenmiş olan aşağıdaki ilkelere büyük önem ve titizlikle riayet etmektedir:

- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,
- Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,
- Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi,
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

E. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi

Şirket tarafından, işbu Aydınlatma Metnine konu Kişisel Verilerin ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kanun’a uygun olarak okunamaz hale getirilmektedir.

F.  Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel Verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, www.sonfaturaodeme.com'un tüm hizmet birimleri ile yapılan müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, temsilcilerimiz, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı olduğumuz kurum, kuruluş ve şirketler, sosyal medya, SMS kanalları, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, destek hizmeti aldığımız sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla toplanabilmektedir.  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin, yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla ilgili mevzuatta ön görülen ve gereken tüm teknik önlemler alınmakta, güvenlik geliştirmeleri uygulanmaktadır.

G. Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliyoruz?

Kişisel Verileriniz, 3. maddede yer alan amaçlar çerçevesinde,
-  Şirket hissedarları, çalışanları, iş ortakları,
-  Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin hizmet aldığı kişi veya üçüncü kişiler ile hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, danışman, kuruluş veya şahıslar
- Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarılması halinde, Kanun’un 9. Maddesi kapsamında kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekli olup, yeterli korumanın bulunmaması durumunda ilgili kişiden açık rıza alınması, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurum’unun izninin bulunması hususlarına riayet edilecektir.

H. Açık Rıza Alınmasına Gerek Duyulmayan Haller

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
-  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
-  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İ. Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

Kişisel Veri sahipleri, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir.
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

J.  Hakların Kullanımı

İlgili Kişinin, yukarıda belirtilen hususlarda bilgi talep etmesi halinde;
- Web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilir.
- Konuya ilişkin sorularını https://www.sonfaturaodeme.com/iletisim mail adresinden iletebilir.
- Noter kanalıyla bildirim göndererek bilgi almak istediği hususu iletebilir.
-  Kurul tarafından belirlenen ve/veya belirlenecek diğer yöntemleri tercih edebilir.

İlgili Kişi’nin başvuru talebine en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

- * İşbu Aydınlatma Metni içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilecektir.  Bu nedenle, anılan metnin belli aralıklarla gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini önermekteyiz.

;